Bij Human Strength hechten we waarde aan transparantie en eerlijkheid. Hier vind je onze zakelijke praktijken en verantwoordelijkheden, zodat je met vertrouwen gebruik kunt maken van onze hoogwaardige supplementen. We staan altijd klaar om je te helpen en vragen te beantwoorden. Bedankt voor je vertrouwen in Human Strength, waar we samen streven naar een gezondere toekomst.

Artikel 1 – Definities

 1. Human Strength: gevestigd te Oosterwolde, KvK-nummer 91401526.
 2. Klant: degene met wie Human Strength een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Human Strength en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Human Strength.
 2. Human Strength en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Human Strength en de klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Human Strength hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Human Strength mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Human Strength niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 – Monsters en modellen 

 1. Wanneer de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Human Strength mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Human Strength hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Human Strength aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Human Strength mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Human Strength de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Human Strength. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet op tijd betaalt, mag Human Strength zijn verplichtingen opschorten totdat de klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Human Strength op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Human Strength, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 7 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag Human Strength het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Human Strength maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de klant.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Human Strength, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 9 – Herroepingsrecht 

 1. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is open gemaakt
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van de bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail te sturen naar [email protected], eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Human Strength, https://www.humanstrength.nl.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Human Strength.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 10 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Human Strength heeft geretourneerd, dan zal Human Strength eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Human Strength voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Artikel 11 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt Human Strength de retourkosten daarvoor. 

Artikel 12 – Retentierecht 

 1. Human Strength kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Human Strength heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de klant nog geld moet betalen aan Human Strength.
 3. Human Strength is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Human Strength blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Human Strength met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan Human Strength gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Human Strength gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Human Strength van de klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 3. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Human Strength zijn verplichtingen opschorten totdat de klant betaalt.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Human Strength kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd 

 1. De levertijden van Human Strength zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de klant het bestelproces volledig heeft afgerond. Specifiek nadat een bevestiging is ontvangen van Human Strength.
 3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Human Strength later levert dan is afgesproken. De klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken.

Artikel 16 – Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten  

 1. De klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de klant en Human Strength schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan hij Human Strength niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. De klant kan het transport van een product zelf regelen. Hierbij moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Human Strength. Doet de klant dit niet, dan kan hij Human Strength niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Bewaring 

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 20 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 – Ruilen 

 1. De klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de verzegelde originele verpakking
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en geopende producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Human Strength tegen alle aanspraken die verband houden met de door Human Strength geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 23 – Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. 

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. De klant moet een door Human Strength geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Human Strength daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 week na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Human Strength hierop gepast kan reageren. 
 4. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Human Strength.
 5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Human Strength andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 7. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 24 – Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Human Strength.
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Human Strength ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid klant

 1. Wanneer Human Strength een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 26 – Aansprakelijkheid Human Strength

 1. Human Strength is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Human Strength aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Human Strength is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Human Strength aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 27 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Human Strength vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 28 – Ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Human Strength toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Human Strength nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Human Strength in verzuim is. 
 3. Human Strength mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken. Dit wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Human Strength kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 29 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Human Strength door de klant niet aan Human Strength kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Human Strength 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Human Strength kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Human Strength de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Human Strength hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen. Ook niet wanneer Human Strength hiervan voordeel heeft. 

Artikel 30 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Human Strength de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 31 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Human Strength mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Human Strength altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Human Strength zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 32 – Overgang van rechten

 1. De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Human Strength aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Human Strength. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 33 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Human Strength bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de klant en Human Strength is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Human Strength is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Betreffende tussen de klant en Human Strength, tenzij de wet iets anders bepaalt.